Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підзвітним та підконтрольним Київському міському голові та Київській міській раді.

Основним завданням Департаменту є надання незалежних висновків та рекомендацій за результатами здійснення контролю за ефективністю діяльності та дотриманням законодавства структурними підрозділами Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності територіальної громади міста Києва та районів міста Києва, іншими суб'єктами в частині використання ними відповідних комунальних ресурсів (майна, коштів та іншої комунальної власності) (далі - підконтрольні суб'єкти), спрямованих на забезпечення ефективного і результативного управління комунальними ресурсами.

Політика

Основною метою департаменту є забезпечення достатньої впевненості зацікавлених сторін щодо належного рівня економії, ефективності і результативності використання комунальних ресурсів та достовірності фінансової, статистичної і управлінської звітності у виконанні встановлених вимог нормативно-правових актів законодавства України.

Досягнення мети здійснюється з урахуванням принципів законності, економічності, ефективності та прозорості.

Виконання встановлених принципів сприяє:

  • забезпеченню достатньої впевненості керівництва КМДА у досягненні належного рівня економії, ефективності і результативності; достовірності фінансової, статистичної і управлінської звітності; у виконанні встановлених норм і правил; належному захисті активів від втрат;
  • створенню адекватної структури внутрішнього контролю, нагляду за реалізацією внутрішнього контролю та управління ризиками для досягнення впевненості в межах розумного в тому, що мета і цілі органу будуть досягнуті, а рішення, включаючи фінансові, виконуватимуся з урахуванням принципів законності, економічності, ефективності, результативності та прозорості;
  • визначення правил, процедур, технічних прийомів та механізмів виконання вказівок і доручень керівництва, а також забезпеченню їх практичного застосування.
  • ідентифікації (визначенню) і оцінки ризиків, які мають як зовнішній, так і внутрішній характер, та визначенню реагування і заходів управління ними;
  • створенню середовища, яке забезпечує позитивне та сприятливе ставлення до внутрішнього контролю.

Для виконання встановленої мети керівництво департаменту зобов’язується постійно удосконалювати систему менеджменту організації і підвищувати професійний рівень та забезпечувати належну мотивацію персоналу.

Внутрішній фінансовий контроль

Внутрішній фінансовий контроль здійснюється як система заходів, спрямованих на забезпечення Київського міського голови, Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), департаментів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) достовірною інформацією про використання суб'єктами господарювання (об'єктами контролю), які підлягають контролю, фінансових ресурсів, оцінку ефективності їх господарської діяльності, виявлення і запобігання в ній відхиленням, що перешкоджають законному та ефективному використанню комунального майна та коштів.

Внутрішній аудит, як особлива форма контролю, здійснюється у вигляді незалежної оцінки діяльності керівних органів суб'єктів господарювання щодо надання впевненості зацікавленим суб'єктам у тому, що система управління функціонує у спосіб, який максимально знижує ризик шахрайства, марнотратства, допущення помилок чи нерентабельності.

Завданням внутрішнього аудиту є також оцінка ефективності внутрішнього контролю та надання рекомендацій щодо його вдосконалення.

Об'єктами контролю є комунальні підприємства, бюджетні установи та організації комунальної форми власності, які є одержувачами бюджетних коштів.

В залежності від мети контрольні заходи можуть бути:

  • превентивні (попереджувальні), які здійснюються на стадії проектування програм, планів;
  • поточні, які здійснюються у процесі виконання програм, планів;
  • результативні, які здійснюються за результатами діяльності за звітний період;
  • тематичні, які здійснюються за конкретними проблемами або напрямами.

Перелік інформаці, що оприлюднюється розпорядником у формі відкритих даних (згідно з постановою КМУ від 21.10.2015 № 835 зі змінами): Довідкові дані Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту та підпорядкованої йому організації (КП ВО КМР КМДА "Київекспертиза"), Організаційна структура Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, Сертифікат відповідності міжнарожному стандарту ISO 9001:2015 "Системи упрвління якістю. Вимоги", Підсумки роботи із розгляду звернень громадян, Структура набору даних та їх паспорта, Звіт Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, Фінансова звітність КП ВО КМР КМДА "Київекспертиза", що належить до сфери управління Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту; Перелік укладених договорів.

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)